borys_javir: (Default)
[personal profile] borys_javir


не дарма Мазох народився у Львові, адже саме Львів міг би стати прекрасною столицею країни У: це місто, яке не має пам'яті, але завжди прогинається під завойовників, стаючи їхнім форпостом. в 13 столітті на місці старого галицького міста після пожежі руси будують нове місто і воно стає містом Лева, сина завойовника, а також столицею русів в цьому краю. у 14 столітті місто стає столицею Руського воєводства, польської провінції, і осідком поляків. в 18 столітті Львів стає Лємберґом і відтак осідком проавстрійських настроїв у квазікоролівстві. в 20 столітті Львів став місцем формування двох руйнівних та взаємовиключних шовінізмів: специфічних різновидів польського та українського націоналізмів; містом проголошення двох українських держав; містом найбільшого заселення нових, російськомовних, завойовників краю. і все ж, Львів, під підвалами якого досі збереглися житла і кістки стародавніх галичан, на пагорбах якого досі є старовинні святилища язичників, який увібрав у себе багато польського, русинського, австрійського та ще чорт-зна якого, є місцем, яке бурлить... бурлить новими ідеями, або ж старими ідеями на новий лад...

Львів
, 27 V 2017
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

borys_javir: (Default)
Boris Javir

September 2017

M T W T F S S
    123
4567 8 910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags